ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახური » ქართული უნივერსიტეტი
ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახური

სამსახურის უფროსი: ასოც. პროფესორი პაატა გოგიშვილი

უფროსის მოადგილე: ლიკა გიორგაძე

კოორდინატორი:  თამარ ნაფეტვარიძე 

მიმდინარეობს გვერდის განახლება, მასალები სრულად განთავსდება უახლოეს მომავალში.

 ნორმატიული აქტები:

 1. “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონი 2004 წლის 21 დეკემბერი.
 2. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონი 2010 წლის 21 ივლისი.
 3. „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესი“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების  მინისტრის 2007 წლის 5 იანვარი;  ბრძანება N3 
 4. „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბერი; ბრძანება #99/ნ  
 5. „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის რეკომენდაციების დამტკიცების შესახებ“ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის   2011 წლის  7 აპრილი; ბრძანება #188
 6. პროგრამის აკრედიტაციისათვის თვითშეფასების ანგარიშის მომზადების რეკომენდაციები
 7. „ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #19/ნ  2011 წლის 18 თებერვალი
 8. „სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #227  2009 წლის 22 აპრილი.
 9. ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა ინსტიტუციური მექანიზმები
 10. ევროპულ კრედიტთა ტრანსფერისა და დაგროვების სისტემა; დიპლომის დანართი; ECTS -ის მომხმარებლის სახემძღვანელო.
 11. „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება # 65/ნ 2011 წლის 4 მაისი
 12. „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის  2010 წლის 4 თებერვალი #10/ნ ბრძანება.
 13. „ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის   2010 წლის 10 დეკემბერი #120/ნ ბრძანება.
 14. „უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის- დიპლომის დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის #149 ბრძანება.
 15. უმაღლესი საგანამანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტები
 16. პროგრამის აკრედიტაციის პროცედურა
 17. კანონქვემდებარე აქტები

  საერთაშორისო დოკუმენტები:

 1. ECTS მომხმარებლის სახელმძღვანელო
 2. ბერგენის კომუნიკე
 3. ბერლინის კომუნიკე
 4. ბოლონიის დეკლარაცია
 5. ბუდაპეშტ-ვენის დეკლარაცია
 6. გიოტებორგის დეკლარაცია
 7. დუბლინის დესკრიპტორი
 8. ევროპული ჩარჩო
 9. კვალიფიკაციების ყოვლისმომცველი ჩარჩო
 10. ლეუვენის კომუნიკე
 11. ლისაბონის კონვენცია
 12. ლონდონის კომუნიკე
 13. პრაღის კომუნიკე
 14. სალამანკის დეკლარაცია
 15. სორბონის დეკლარაცია
 16. უნივერსიტეტების დიდი ქარტია
 17. უცხოური კვალიფიკაციების ცნობის რეკომენდაციები
 18. ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული სტანდარტები
ნავიგაცია
კალენდარი
ბანერები