სამართლებრივი აქტები » ქართული უნივერსიტეტი
სამართლებრივი აქტები
 • ქართული უნივერსიტეტის მისია (ვრცლად)
 • ქართული უნივერსიტეტის წესდება (ვრცლად)
 • ქართული უნივერსიტეტის მართვის დებულება (ვრცლად)
 • ქართული უნივერსიტეტის საქმისწარმოების წესი (ვრცლად)
 • ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის" შინაგანაწესი (ვრცლად)
 • სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები:
 • ეთიკის კოდექსი (ბმული)
 • სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი (ბმული)
 • სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია (ბმული)
 • აფილირებული აკადემიური/აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვისა და ანაზღაურების წესი (ბმული)

სკოლების დებულებები: 

 • ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დებულება (ვრცლად)
 • ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დებულება (ვრცლად)
 •  

  ადმინისტრაციულ ერთეულთა დებულებები:  (მიმდინარეობს განახლება)

  ნავიგაცია
  კალენდარი
  ბანერები