აკადემიური პერსონალი » ქართული უნივერსიტეტი
აკადემიური პერსონალი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა 

 • დარგი/სპეციალობა: ფილოლოგია
  • ქვედარგი/სპეციალიზაცია: ინგლისური ფილოლოგია
  • მიმართულება: სამართალი
   • პროფესორი ევა გოცირიძე
   • პროფესორი კარლო ბზიშვილი
   • ასოცირებული პროფესორი თამარ ლალიაშვილი
   • ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ თორდია
   • პროფესორი ბესიკ მეურმიშვილი
   • პროფესორი პაატა ტურავა
   • პროფესორი ეკატერინე ქარდავა
   • ასოცირებული პროფესორი შალვა ქურდაძე
   • ასოცირებული პროფესორი ანნა ჭიღიტაშვილი
   • ასისტენტ-პროფესორი მარინა ლონდარიძე
  • დარგი/სპეციალობა: საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები

  ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა 

 • სპეციალობა: ტურიზმის ბიზნესი
 • სპეციალობა: მენეჯმენტი
 • სპეციალობა: ფინანსები და საბანკო საქმე
 • ნავიგაცია
  კალენდარი
  ბანერები