უნივერსიტეტის მისია » ქართული უნივერსიტეტი
უნივერსიტეტის მისია

 

უნივერსიტეტი დაფუძნებულია ჰუმანიზმისა და დემოკრატიის იდეალებზე, მოწოდებულია ხელი შეუწყოს ქართული კულტურის ღირებულებების ჩამოყალიბებას და სამოქალაქო საზოგადოების შექმნას;
უნივერსიტეტის მისიაა, ხელი შეუწყოს საქართველოს სახელმწიფოს განვითარებას ქართული საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და ეკონომიკურ განვითარების გზით;
ხელი შეუწყოს პიროვნების პოტენციალის რეალიზებას, შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებას მისი ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესაბამისად, უმაღლესი განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლების და გადამზადების გზით; მოამზადოს უმაღლესი განათლების მქონე, შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი, კონკურენტუნარიანი პროფესიონალები;
სამეცნიერო კვლევების განვითარებისა და ინოვაციებისათვის სათანადო პირობების შექმნით, უზრუნველყოფით და განვითარებით, ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადების და გადამზადების გზით, ხელი შეუწყოს სახელმწიფოს კვლევითი ტრადიციების განვითარებას.

უნივერსიტეტი დაფუძნებულია ჰუმანიზმისა და დემოკრატიის იდეალებზე, მოწოდებულია ხელი შეუწყოს ქართული კულტურის ღირებულებების ჩამოყალიბებას და სამოქალაქო საზოგადოების შექმნას;

უნივერსიტეტის მისიაა, ხელი შეუწყოს საქართველოს სახელმწიფოს განვითარებას ქართული საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და ეკონომიკურ განვითარების გზით;

ხელი შეუწყოს პიროვნების პოტენციალის რეალიზებას, შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებას მისი ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესაბამისად, უმაღლესი განათლების მიღების, კვალიფიკაციის ამაღლების და გადამზადების გზით; მოამზადოს უმაღლესი განათლების მქონე, შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი, კონკურენტუნარიანი პროფესიონალები;

სამეცნიერო კვლევების განვითარებისა და ინოვაციებისათვის სათანადო პირობების შექმნით, უზრუნველყოფით და განვითარებით, ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადების და გადამზადების გზით, ხელი შეუწყოს სახელმწიფოს კვლევითი ტრადიციების განვითარებას.

 

ნავიგაცია
კალენდარი
ბანერები